Hướng dẫn lắp đặt.

Hướng dẫn chi tiết lắp đặt bằng hình ảnh. Tiêu chí đánh giá sau lắm đặt để đạt yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm thời gian.

cầu đấu rẽ nhánh kín nước, cầu đấu liên thông kín nước, hộp nối rẽ nhánh kín nước, hộp nối liên thông kín nước.